Mapinfo, Google Earth, Vietmap, Microstation, Famis, Garmin, GPS, Vn 2000

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/21/2018

VN2000 - Điện Biên múi 3
VN2000 - Điện Biên, kinh tuyến trục 103, múi 3
Chuyển đối tượng từ Mapinfo, tạo độ VN2000 (Điện Biên múi 3, kinh tuyến trục theo địa phương [có dự án sử dụng múi 6, kinh tuyến trục 105]) hiển thị lên Google Earth (WGS84):
Chọn đối tượng từ file*.tab thực hiện Offset:
- Menu: Objects -> Offset -> (Hiện hộp thoại Offset Objects, tại Direction: Angle nhập 0; Distance: Distance nhập 192.873, Units chọn metres) -> OK.
Tiếp tục Offset lần 2:
Objects -> Offset -> (Hiện hộp thoại Offset Objects, tại Direction: Angle nhập -90; Distance: Distance nhập 111.202, Units chọn metres) -> OK.
- Menu: Tools -> Tool Manager -> (Hộp thoại Tool Manager, tại Tools tìm dòng Google Earth Connection Utility, đánh dấu tích vào ô Loaded và Autoload -> OK).
- Menu: Map -> Google Earth (TM) Link -> Export to Google Earth (TM), chọn Export selected objects (KML) -> OK.
Hướng dẫn chuyển đổi hệ tọa độ WGS-84 sang VN2000 và ngược lại tại đây.

Xem thêm