Khoảng cách giữa Bullets, Numbering, Multilevel list và chữ

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/19/2017

Điều chỉnh khoảng cách giữa Bullets, Numbering, Multilevel list và chữ đầu nội dung của đoạn văn bản để phù hợp với thể thức trình bày là vấn đề cần quan tâm.

Khoảng cách giữa Bullets, Numbering, Multilevel list và chữ

Khoảng cách giữa Bullets, Numbering, Multilevel list và chữ chưa hợp lý cần chỉnh cho phù hợp
Xem việc chỉnh khoảng cách giữa Bullets, Numbering, Multilevel list và chữ đầu nội dung theo hướng dẫn dưới đây:
* Chọn Bullets cần chỉnh khoản cách, Click chuột phải vào chọn "Adjust list indents" tại hộp thoại:
Chọn Bullets cần chỉnh khoản cách
Chọn Bullets cần chỉnh khoản cách; Click chuột phải vào chọn "Adjust list indents" tại hộp thoại

* Tại hộp thoại Adjust list ind... tại hộp thoại, chỉnh khoảng cách giữa giữa Bullets, Numbering, Multilevel list và chữ dòng tại Follow number with với các lựa chọn “Tab character”“Space”, hoặc “Nothing”, khoảng cách vừa phải có thể để bằng một dấu cách "Space".

Click chuột phải vào chọn 'Adjust list indents' tại hộp thoại
Để khoảng cách giữa Bullets và chữ bằng một dấu cách "Space"

Tóm lại để giải quyết Điều chỉnh khoảng cách giữa Bullets, Numbering, Multilevel list và chữ đầu dòng trong văn bản thực hiện như sau:
Chọn Bullets, Number trong văn bản cần chỉnh sửa khoảng cách -> Click chuột phải và chọn “Adjust List Indents” -> Trong mục “Follow number with” lựa chọn “Tab character”“Space”, hoặc “Nothing” để đặt khoảng cách cho phù hợp.

Nguyễn Văn Bách

Xem thêm