Trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/13/2017

Tham khảo Các bước trọng điểm thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công:

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

a) Xác định hướng tuyến, địa điểm đầu tư dự án. Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư chỉ đạo tổ chức lập ngay quy hoạch chi tiết xây dựng, tổng mặt bằng xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

b) Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và xác định chủ đầu tư dự án, cơ quan chuẩn bị dự án, bao gồm các công việc chính: Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (đối với dự án nhóm B, nhóm C), Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối với dự án nhóm A); thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; phê duyệt chủ trương đầu tư và xác định chủ đầu tư dự án, cơ quan chuẩn bị dự án;

c) Lập nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư;

d) Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và kiến trúc công trình xây dựng trên khu đất thực hiện dự án (có thể được thực hiện trước khi lập chủ trương đầu tư dự án);

đ) Tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc (đối với các dự án có yêu cầu);
e) Khảo sát phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;
f) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; riêng đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo và công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 1 (mười lăm) tỷ đồng, không bao gồm tiền sử dụng đất chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;
g) Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các dự án yêu cầu phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường);
h) Thẩm định dự án (bao gồm cả thẩm định công nghệ, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy) và phê duyệt dự án đầu tư.
2. Giai đoạn thực hiện đầu tư:
a) Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán đối với dự án có yêu cầu thiết kế ba bước hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đối với dự án có yêu cầu thiết kế hai bước (gọi chung là thiết kế, dự toán);
b) Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán;
c) Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất hoặc thuê đất (nếu có); chuẩn bị mặt bằng; rà phá bom mìn, vật nổ (nếu có);
d) Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;
đ) Thi công xây dựng công trình, thực hiện đầu tư dự án;
f) Nghiệm thu công trình, dự án hoàn thành; bàn giao công trình, dự án hoàn thành vào sử dụng; vận hành, chạy thử công trình, dự án.
3. Giai đoạn kết thúc dự án đầu tư đưa vào khai thác sử dụng.
a) Lập phương án bảo trì, duy tu bảo dưỡng công trình, dự án;
b) Quyết toán vốn đầu tư;
c) Bảo hành công trình, sản phẩm của dự án.
-----------------------------
- Link Thanh toán quỹ đất theo hình thức BT;

Xem thêm