Được tạo bởi Blogger.

Trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

  1. Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/20017 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, bổ sung Điều 15 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất, nội dung như sau:
  2. Bổ sung Điều 15a như sau:
Điều 15a. Trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (trang 43 bản gốc)
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này.
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước”.

Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo