Excel: Hàm CONCATENATE

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/27/2016

Sử dụng hàm CONCATENATE, một trong các hàm văn bản, để nối hai hoặc nhiều chuỗi văn bản vào một chuỗi. "Joins several text strings into one text string" kết nối một số chuỗi văn bản thành một văn bản.

Ghép chữ, số trong các ô của excel lại với nhau tạo chuỗi ký tự, có thể thêm từ để thành một câu hoàn chỉnh. Chẳng hạn khi làm việc với các bảng dữ liệu chứa Họ, Tên khách hàng thì thường đi kèm với cột Họ và cột Tên khách hàng khác nhau, trong các trường hợp này thay vì phải gõ lại Họ và Tên dựa trên 2 cột đó để được cột Họ và tên đầy đủ. Sử dụng hàm CONCATENATE để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên khi sử dụng office 10 cứ bị báo lỗi.

Cú pháp: CONCATENATE(text1; [text2]; ...)

Các ô liên kết với nhau bằng dấu ":", chữ chèn giữa hoặc khoảng trăng (space) đặt trong ngoặc kép ("") và được liên kết với ô khác cũng bằng dấu chấm phẩy ";".

Ví dụ theo hình ảnh dưới đây:

Hàm concatenate nối các chuỗi ký tự trong excel
Hàm concatenate nối các chuỗi ký tự trong excel

Tham khảo hướng dẫn chi tiết https://support.office.com/

Xem thêm