Kinh phí đo đạc xác định diện tích đất thực hiện bồi thường GPMB

NGUYỄN VĂN BÁCH
7/03/2016

Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng đẫn về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có quy định về nội dung chi đo đạc xác định diện tích đất.
Về nội dung chi đo đạc xác định diện tích đất:
- Khoản chi đo đạc xác định diện tích đất là nội dung chi trong khoản chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư quy định tại khoản 1, Điều 32 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:
"Điều 32.
1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất thu hồi để thực hiện dự án đầu tư, chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi phí khác".
- Tại điểm b, khoản 1 Điều 4 Thông tư số 74/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi tổ chức thực hiện như sau:
“Điều 4. Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất
1. Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
 … b) Chi kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản thực tế bị thiệt hại gồm: phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai;đo đạc xác định diện tích đất, …”.
Về nội dung chi đo đạc xác định diện tích đất được quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC đã kế thừa quy định tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính.
Đồng thời, theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, Điều 15 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì việc xác định giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể. Nội dung chi đo đạc xác định diện tích đất là các bước trong quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và kinh phí thực hiện đo đạc xác định diện tích đất được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu tư (theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ). Do đó, khoản chi đo đạc xác định diện tích đất nằm trong kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đề nghị địa phương thực hiện theo đúng quy định.

Xem thêm