Nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trúng đấu giá QSD đất

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/27/2016

- Trong thời hạn quy định (30 ngày) kể từ ngày ký thông báo của Chi cục Thuế, người trúng đấu giá phải nộp (50%) tiền sử dụng đất (trong đó đã bao gồm tiền đặt trước ). Trong thời hạn (60 ngày) tiếp theo, người trúng đấu giá phải nộp (50%) tiền còn lại theo Thông báo của Chi cục Thuế. Nếu quá thời hạn trên, người trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế.
- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho Tổ chức Phát triển quỹ đất để lập thủ tục trình cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

- Căn cứ Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền và chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước của khách hàng trúng đấu giá đã nộp đủ 100% số tiền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Khi tiến hành đo đạc bàn giao đất trên thực địa, nếu thực tế có biến động tăng hoặc giảm diện tích so với ban đầu, thì Tổ chức Phát triển quỹ đất và khách hàng trúng đấu giá phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh số tiền sử dụng đất mà khách hàng trúng đấu giá phải nộp.

Xem thêm