Mua sắm thường xuyên áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/26/2016


Quy định gói thầu sửa chữa có giá trị trên 100 triệu và không quá 200 triệu đồng từ là nguồn vốn mua sắm thường xuyên áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, theo các quy định như sau:

- Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội ngày 26/11/2013 có quy định về chào hàng cạnh tranh:

“1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;
b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;
c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.”
- Khoản 1 Điều 54 quy định về hạn mức chỉ định thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu:
“1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;
2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên”
- Tại Khoản 2 Điều 57 quy định về phạm vị áp dụng chào hàng cạnh tranh: “Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.”
- Quá trình thực hiện thanh quyết toán, đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 (có hiệu lực từ ngày 15/4/2016) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quy định: “KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu”.


Xem thêm