Trình tự thủ tục đấu giá QSD đất hoặc cho thuê đất

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/14/2015

Đơn vị được cấp có thẩm quyền giao tổ chức thực hiện đấu giá QSD đất (Tổ chức phát triển quỹ đất) hoàn tất thủ tục theo TTLT số:14/2015/TTLT-BTNMT- BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ Tư pháp.
Hồ sơ Tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện đấu giá QSD đất hoàn chỉnh gồm:
- Quyết định phương án đấu giá (kèm theo Quyết định thu hồi, giao đất, Quyết định phê duyệt QH chi tiết, Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, QĐ phê duyệt đầu tư cơ sở hạ tầng...);
- Quyết định phê duyệt giá đất khởi điểm của UBND tỉnh trên cơ sở xác định giá cụ thể;
- Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;
- Biên bản bán đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp cấp tỉnh lập;
- Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá (cấp nào giao đấu giá, cấp đó phê duyệt).
Tổ chức thực hiện bán đấu giá:
Bước 1: Tổ chức phát triển quỹ đất đề nghị ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá (Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bán đấu giá).
Bước 2: Thực hiện ký kết Hợp đồng uỷ quyền (ký kết giữa đơn vị bán đấu giá và tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật, có kèm kế hoạch thực hiện Hợp đồng uỷ quyền).
Bước 3: Triển khai thực hiện kế hoạch theo Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá đã ký kết (thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tài sản, cho khách hàng xem tài sản).
Bước 4: Cho khách hàng đăng ký đấu giá.
Bước 5: Tổ chức cuộc bán đấu giá, lập Biên bản trúng đấu giá (nếu có khách hàng đăng ký), lập Biên bản không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá (nếu không có khách hàng đăng ký). 
Bước 6: Gửi kết quả trúng đấu giá và hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất trúng đấu giá cho tổ chức phát triển quỹ đất (trường hợp đấu giá thành);
Bước 7: Tổ chức phát triển quỹ đất tiến hành thu tiền trúng đấu giá của khách hàng trúng đấu giá, trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng trúng đấu giá (nếu là tổ chức trúng đấu giá trình UBND tỉnh, nếu là cá nhân trúng đấu giá trình UBND cấp huyện).
Bước 8: Thanh lý Hợp đồng uỷ quyền (được ký kết giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật).
Bước 9: Quyết toán và lưu hồ sơ.
Hồ sơ Tổ chức phát triển quỹ đất giao Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp cấp tỉnh gồm 02 bộ:
- Đối với bên uỷ quyền bán đấu giá tài sản (bản chính) là Tổ chức phát triển quỹ đất cung cấp cho bên được ủy quyền bán là Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp cấp tỉnh: 
+ Công văn đề nghị bán đấu giá tài sản; 
+ Chủ trương đưa ra đấu giá của ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cấp huyện; 
+ Phương án bán đấu giá đã được ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; 
+ Văn bản xác định giá khởi điểm; 
+ Các loại giấy tờ chứng minh về tài sản đưa ra đấu giá (nếu có).
- Đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tổ chức hoặc cá nhân:
. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu quy định);
. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân đối vơi cá nhân (nếu đại diện theo uỷ quyền thì phải có Giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú theo quy định); Đối với tổ chức: Người đại diện tổ chức, đơn vị đến đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị (bản chính), Quyết định thành lập tổ chức, đơn vị (bản sao);
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản bán đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp cấp tỉnh lập bàn giao Tổ chức phát triển quỹ đất.
Hướng dẫn công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Chú ý sau khi hoàn thành việc lựa chọn và nhập thông tin công khai tổ chức đấu giá - Web vẫn báo chưa công khai - nhấn vào tùy nhận công khai phía cuối dòng bên phải - chọn công khai để hoàn thành việc công khai và tiến hành - QĐ lựa chọn tổ chức đấu giá).
Nguyễn Văn Bách soạn

Xem thêm