Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/07/2015

TT Tuần Giáo - Ảnh NVB
Nhằm phá bỏ rào cản, xây dựng niềm tin của nhà đầu tư, tạo sức hấp dẫn, bảo đảm tính hiệu quả, minh bạch và bình đẳng để doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động, phát triển theo cơ chế thị trường, cải thiện môi trường đầu tư, tạo lập những điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh các nguồn vốn, Việc làm cần thiết là phải nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)


Bộ chỉ số PCI có 10 chỉ số:

1) Chi phí gia nhập thị trường thấp;

2) Doanh nghiệp dễ dàng Tiếp cận đất đai và có mặt bằng kinh doanh ổn định;

3) Môi trường kinh doanh công khai minh bạch, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận công bằng các thông tin cần cho kinh doanh và các văn bản pháp luật cần thiết;

4) Thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các thủ tục hành chính và thanh tra kiểm tra hạn chế nhất (Chi phí thời gian).
5) Chi phí không chính thức ở mức tối thiểu;

6) Cạnh tranh bình đẳng - chỉ số thành phần mới;

7) Lãnh đạo tỉnh năng động và tiên phong;

8) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, do khu vực nhà nước và tư nhân cung cấp;

9) Có chính sách đào tạo lao động tốt;

10) Hệ thống pháp luật và tư pháp để giải quyết tranh chấp công bằng và hiệu quả.

PCI đánh dấu bước thay đổi mới khi chỉ số Cạnh tranh bình đẳng được đưa vào bộ chỉ số là một thước đo đánh giá, theo đó, để được đánh giá cao trong bảng xếp hạng chỉ số PCI cần phải thực hiện tốt tất cả 10 chỉ số thành phần này.

Biện pháp cụ thể phải gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư; triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhằm tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư.

Xem thêm