Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

NGUYỄN VĂN BÁCH
4/12/2015

Ngày 18/9/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-BNV ban hành Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem toàn văn Quyết định, tại QĐ1045
Tài liệu Phần 1
Phần 2

Phần 3
Nguồn bài đăng: http://truongdtbdcbcc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/75/0/3613/Tai_lieu_dao_tao_boi_duong_lanh_dao_cap_phong

Xem thêm