Quyết toán kinh phí bồi thường, GPMB đã ứng trước để được khấu trừ số vào tiền thuê đất

NGUYỄN VĂN BÁCH
4/26/2015

Tóm tắt câu hỏi: 
Quá trình thực hiện dự án, Công ty có ứng trước tiền cho Hội đồng bồi thường thuộc huyện để chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân để giải phóng mặt bằng dự án theo phương án được UBND huyện phê duyệt. Nay, Công ty lập Báo cáo quyết toán số kinh phí bồi thường đã ứng trước gửi phòng TCKT huyện, đề nghị thẩm tra phê duyệt quyết toán (theo yêu cầu, và hướng dẫn của Chi cục huyện) để được khấu trừ số kinh phí bồi thường đã ứng trước vào tiền thuê đất. Tuy nhiên, phòng TCKH huyện giải thích rằng Theo Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 thì Phòng TCKH chỉ xác nhận vào Báo cáo quyết toán chứ không ra quyết định phê duyệt quyết toán, việc thẩm tra phê duyệt quyết toán báo cáo quyết toán chỉ áp dụng cho các dự án thuốc vốn NSNN.
Kính đề nghị Quý cấp hướng dẫn cụ thể để Công ty chúng tôi có thể hoàn tất thủ tục để được khấu trừ theo quy định. Trân trọng cảm ơn
Trả lời:
Do câu hỏi của bạn đọc không nêu rõ thời điểm thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuy nhiên về nguyên tắc bạn có thể thực hiện theo từng trường hợp như sau:
1.     Trường hợp nhà đầu tư thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trước ngày 1/10/2009 (theo quy định tại nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai) thì thủ tục, thẩm quyền xác nhận và khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất cho diện tích đất thu tiền thuê đất áp dụng theo điểm 3 Mục II Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính.
2.     Trường hợp nhà đầu tư thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì căn cứ phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chứng từ hợp lý thực tế đã chi trả gửi đến cơ quan thuế để cơ quan thuế thực hiện khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định vào tiền thuê đất phải nộp; mức khấu trừ không vượt quá tiền thuê đất phải nộp.

Xem thêm