Bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, công trình, đất và cây trong hành lang BVAT đường dây 500kV trở lên

NGUYỄN VĂN BÁCH
4/05/2015


Điều 26. Bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, công trình và đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp từ 500kV trở lên
1. Bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp từ 500kV trở lên:
a) Đối với nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; công trình xây dựng của các tổ chức kinh tế xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật thì được bồi thường toàn bộ giá trị phần diện tích xây dựng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trênkhông theo đơn giá xây dựng mới của nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có tiêu chuẩn tương đương doỦy ban nhân dân tỉnh quy định.
b) Trường hợp đối với nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; công trình xây dựng của các tổ chức kinh tế xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm xác định đối với từng trường hợp cụ thể, báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
2. Bồi thường, hỗ trợ về đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp từ 500kV trở lên:
a) Đối với đất phi nông nghiệp (đất ở, đất sản xuất kinh doanh) được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 của Quy định này.
b) Đất nông nghiệp trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; Đất nông nghiệp nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có cây trồng ảnh hưởng đến an toàn lưới điện mà phải chặt hạ thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 60% mức bồi thường thu hồi đất nông nghiệp tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.
c) Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang.
d) Đối với đất thuộc trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất, tình hình thực tế của từng trường hợp cụ thể để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ.
3. Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, nhưng nằm giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV trở Iên có cường độ điện trường lớn hơn quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP hoặc khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây dẫn điện ≤ 60 mét được xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
4. Trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, nhưng nằm giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV trở lên có cường độ điện trường đảm bảo theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và có khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây dẫnđiện ≤ 60 mét, nếu chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có văn bản đề nghị được ở lại gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện thì được xem xét ở lại và được bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất ở, diện tích nhà ở và công trình phụ phục vụ sinh hoạt theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 của Quy định này.
5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi  đường dây dẫn điện đi qua thì được bố trí tái định cư; được bồi thường chi phí di chuyển theo quy định tại Điều 45 Quy định này và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất theo quy định tại Điều 29 của Quy định này.
Việc bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thực hiện theo quy định, tại Điều 23 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.
1. Cây có trước khi thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp và trong hành lang an toàn lưới điện, nếu phải chặt bỏ và cấm trồng mới theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì được bồi thường theo quy định.
2. Cây có trước khi thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp và trong hành lang thuộc loại không phải chặt bỏ và cấm trồng quy định tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP hoặc cây ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì đơn vị quản lý vận hành có quyền kiểm tra, chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn cho đường dây dẫn điện trên không và thực hiện bồi thường theo quy định.
3. Mức bồi thường đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được thực hiện một (01) lần đối với một cây và bồi thường theo đơn giá bồi thường cây trồng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.


Read more: http://www.dothihoa.com/2015/04/quy-inh-ve-boi-thuong-gpmb-trong-hanh.html#ixzz3WS4eFizC

Xem thêm