Xử lý hợp đồng lao đồng khi hợp nhất trung tâm phát triển quỹ đất

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/28/2015

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 sửa đổi, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất cần thiết phải tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất đơn vị Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có.

Nguồn kinh phí đảm bảo tiền lương và BHXH toàn bộ cho đối tượng cán bộ Hợp đồng được lấy từ nguồn thu sự nghiệp như thu đo đạc địa chính, thu công tác giải phóng mặt bằng, thu do đầu tư hạ tầng....và có hỗ trợ một phần từ Ngân sách Nhà nước.

Việc xử lý đối với số hợp đồng lao động trong quá trình hợp nhất có thể lựa chọn các phương án như sau:

- Phương án 1: UBND các huyện, thị xã, thành phố không tiến hành bàn giao mà tự chấm dứt hợp đồng toàn bộ hoặc tự xử lý đối với các đối tượng này; bởi vì nếu khi hình thành mô hình mới và tiếp tục tiếp nhận toàn bộ số lao động này thì trước mắt Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ không có nguồn kinh phí để đảm bảo tiền lương và BHXH cho các đối tượng; đồng thời do tổ chức mới hình thành chưa cân đối được các nhiệm vụ, chưa xác định được trình độ và năng lực phục vụ.

- Phương án 2: UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành bàn giao toàn bộ và Trung tâm Phát triển qũy đất tiếp tục ký hợp đồng đối với các đối tượng này; đồng thời đảm bảo tiền lương và BHXH từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và hỗ trợ một phần từ Ngân sách Nhà nước; 

- Phương án 3: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố cân đối để bàn giao, tiếp nhận và tiếp tục ký hợp đồng với một số đối tượng có trình độ năng lực phù hợp; Trung tâm Phát triển quỹ đất căn cứ vào trình độ năng lực cán bộ lao động hợp đồng để chọn lọc và tiếp nhận; số còn lại, UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý.Xem thêm