Danh mục văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013 và thay thế Luật đất đai năm 2003

NGUYỄN VĂN BÁCH
2/22/2015


STT
Văn bản hướng dẫn
Văn bản bị thay thế
1
Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai (Có hiệu lực từ 01/07/2014).
{- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Có hiệu lực từ 05/07/2014).
- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính (Có hiệu lực từ 05/07/2014).
- Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính (Có hiệu lực từ 05/07/2014)}
Nghị định 181/2004/NĐ-CP 
ngày 29/10/2004.
Nghị định 17/2006/NĐ-CP 
ngày 27/01/2006.
Nghị định 84/2007/NĐ-CP 
ngày 25/05/2007.
Nghị định 69/2009/NĐ-CP 
ngày 13/08/ 2009.
Nghị định 88/2009/NĐ-CP 
ngày 19/10/2009.
2
Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014).
Nghị định 188/2004/NĐ-CP 
ngày 16/11/2004.
Nghị định 123/2007/NĐ-CP 
ngày 27/07/2007.
3
Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014).
{ Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45 về thu tiền sử dụng đất(Có hiệu lực từ 01/08/2014).}
Nghị định 198/2004/NĐ-CP 
ngày 03/12/2004.
Nghị định 44/2008/NĐ-CP 
ngày 09/04/2008.
Nghị định 120/2010/NĐ-CP
ngày 30/12/2010.
4
Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Có hiệu lực từ 01/07/2014).
{ Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn Nghị định 46 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Có hiệu lực từ 01/08/2014).}
Nghị định 142/2005/NĐ-CP
 ngày 14/11/2005.
Nghị định 121/2010/NĐ-CP 
ngày 30/12/2010.
5
Nghị định 47/2014/NĐ-CP  quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014).
Nghị định 197/2004/NĐ-CP 
ngày 03/12/2004.


Xem thêm