Được tạo bởi Blogger.

Danh mục văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013 và thay thế Luật đất đai năm 2003


STT
Văn bản hướng dẫn
Văn bản bị thay thế
1
Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai (Có hiệu lực từ 01/07/2014).
{- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Có hiệu lực từ 05/07/2014).
- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính (Có hiệu lực từ 05/07/2014).
- Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính (Có hiệu lực từ 05/07/2014)}
Nghị định 181/2004/NĐ-CP 
ngày 29/10/2004.
Nghị định 17/2006/NĐ-CP 
ngày 27/01/2006.
Nghị định 84/2007/NĐ-CP 
ngày 25/05/2007.
Nghị định 69/2009/NĐ-CP 
ngày 13/08/ 2009.
Nghị định 88/2009/NĐ-CP 
ngày 19/10/2009.
2
Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014).
Nghị định 188/2004/NĐ-CP 
ngày 16/11/2004.
Nghị định 123/2007/NĐ-CP 
ngày 27/07/2007.
3
Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014).
{ Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45 về thu tiền sử dụng đất(Có hiệu lực từ 01/08/2014).}
Nghị định 198/2004/NĐ-CP 
ngày 03/12/2004.
Nghị định 44/2008/NĐ-CP 
ngày 09/04/2008.
Nghị định 120/2010/NĐ-CP
ngày 30/12/2010.
4
Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Có hiệu lực từ 01/07/2014).
{ Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn Nghị định 46 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Có hiệu lực từ 01/08/2014).}
Nghị định 142/2005/NĐ-CP
 ngày 14/11/2005.
Nghị định 121/2010/NĐ-CP 
ngày 30/12/2010.
5
Nghị định 47/2014/NĐ-CP  quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014).
Nghị định 197/2004/NĐ-CP 
ngày 03/12/2004.


Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo