Thanh toán chi phí bồi thường, GPMB trên cơ sở bảng kê khối lượng công việc hoàn thành và dự toán được duyệt

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/30/2014

Tôi làm việc ở TTPT Quỹ đất TP Sóc Trăng. Tôi muốn hỏi việc thanh toán chi phí thực hiện trong GPMB thì phải làm như thế nào. Hiện nay, đơn vị tôi có ký hợp đồng công tác này với BQLDA . Tuy nhiên, khi thanh toán chi phí thực hiện (2%)thì BQLDA yêu cầu phải gửi chứng từ chi cụ thể của đơn vị tôi để BQLDA gửi thanh toán với Kho bạc, để kho bạc kiểm soát chứng từ. Việc này tôi không thể làm được vì đơn vị tôi là tự chủ, và thực hiện GPMB nhiều công trình cùng lúc nên không thể tách riêng chứng từ ra cho từng công trình. Xin hỏi kho bạc và BQLDA căn cứ quy định gì, và đơn vị tôi phải thực hiện như thế nào cho phù hợp.
Trả lời:
Kho bạc nhà nước khi kiểm soát thanh toán vốn theo quy định tại Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước. Đối với trường hợp thanh toán chi phí tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng: tại điểm 2, điều 11 của Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính đã quy định:  Đối với chi phí đền bù, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, hồ sơ thanh thanh toán bao gồm: bảng kê xác nhận khối lượng đền bù, giải phóng mặt bằng đã thực hiện (phụ lục số 03.bkèm theoThông tư); hợp đồng và biên bản bàn giao nhà (trường hợp mua nhà phục vụ di dân giải phóng mặt bằng). Riêng chi phí cho công tác tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng phải có dự toán được duyệt; giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hoặc tạm ứng (nếu có) và chứng từ chuyển tiền”. Đồng thời tại Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 của Kho bạc nhà nước (khoản 4.2, mục III, phần II ) quy định:  “trong khi kiểm soát thanh toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện như đối với công việc khác phải lập dự toán, tổng số vốn thanh toán cho chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không được vượt quá mức quy định tại khoản 2, điều 26, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư”. Theo đó việc thanh toán trên cơ sở bảng kê khối lượng công việc hoàn thành và dự toán được duyệt phù hợp với tính chất từng loại công việc.
Đề nghị độc giả làm việc với chủ đầu tư và Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán vốn cho dự án theo nội dung quy định trên.

Xem thêm