Được tạo bởi Blogger.

Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Đối với một dự án chưa hoàn thành đang dừng lại do chưa có vốn. Nguồn vốn trước đây cho dự án thuộc ngân sách tỉnh, UBND huyện đã phê duyệt Phương án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. UBND huyện có thành lập Hội đồng Bồi thường, GPMB và phê duyệt Dự toán Kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Do dự án treo chưa hoàn thành nên chỉ Quyết toán những phần đã chi. Vậy, ai là người có thẩm quyền Phê duyệt Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng? Có phải UBND huyện ko? Có phải cấp nào có thẩm quyền phê duyệt dự toán thì cấp đó có thẩm quyền phê duyệt Quyết toán không? (Tôi đã tham khảo Thông tư 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 nhưng chưa rõ?)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Điều 6 Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì sau khi hoàn thành công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm báo cáo quyết toán toàn bộ khoản kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã được nhận và sử dụng với cơ quan tài chính để phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; cụ thể:

- Đối với dự án do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm báo cáo quyết toán toàn bộ khoản kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã được nhận và sử dụng với Sở Tài chính để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết toán.

- Đối với dự án do Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm báo cáo quyết toán toàn bộ khoản kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã được nhận và sử dụng với Phòng Tài chính - Kế hoạch để trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết toán./.

Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo