Công văn số: 4176/BTNMT-TCCB 29/9/2014 của BTNMT

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/06/2014

Công văn số: 4176/BTNMT-TCCB ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế chức năng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất.

Xem và tải về tại đây...

Xem thêm