Được tạo bởi Blogger.

Chi phí quản lý dự án đối với Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện

Đơn vị chúng tôi là Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện, được UBND huyện giao làm Chủ đầu tư xây dựng một công trình đường giao thông, công trình đã được quyết định đầu tư với tổng mức là 2,2 tỷ đồng và hình thức quản lý là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Do công trình có quy mô nhỏ (dưới 7 tỷ đồng) và bộ máy của đơn vị có khả năng kiêm nhiệm được việc quản lý thực hiện dự án nên đã lựa chọn áp dụng theo Mô hình 1 quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2009/TT-BXD và đã có Quyết định sử dụng bộ máy hiện có của đơn vị để tham gia quản lý dự án và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Xin hỏi “Những người được phân công kiêm nhiệm công tác quản lý dự án như trên có được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại điểm 3.2, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 10/2011/TT-BTC hay không?”
Trả lời:
Căn cứ tại Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định:
“3.2. Đối với Phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án:
 - Đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một BQLDA được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại dự án. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó.
- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm kiêm nhiệm ở nhiều BQLDA thì mức phụ cấp quản lý dự án kiêm nhiệm được xác định tương ứng với tỷ lệ thời gian làm việc cho từng dự án, nhưng tổng mức phụ cấp của tất cả các dự án làm kiêm nhiệm tối đa bằng 100% mức lương theo cấp bậc, phụ cấp lương được hưởng.”
Như vậy, những cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện được cấp có thẩm quyền quyết định phân công làm kiêm nhiệm quản lý dự án thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo đúng quy định tại Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 6 nêu trên./.
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo