TT 23/2014/TT-BTBMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/25/2014

Xem thêm