Mục lục Định mức 1778 dự toán sửa chữa công trình xây dựng

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/26/2014

MỤC LỤC ĐỊNH MỨC 1778
MÃ HIỆU
LOẠI CÔNG TÁC XÂY LẮP
1
2

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

PHẦN I

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

SỬA CHỮA NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

KẾT CẤU VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
XA.0000
CHƯƠNG I : PHÁ DỠ, THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA CÔNG TRÌNH
XB.0000

XC.0000
CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG
XD.0000
CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP
XE.0000
CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG , THÁO DỠ VÁN KHUÔN
XF.0000

CHƯƠNG V : CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG
XG.0000
CÔNG TÁC TRÁT
XH.0000
CÔNG TÁC LÁNG VỮA

XI.0000
CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ
XK.0000
CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ
XL.0000
CHƯƠNG VII : CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNGXM.0000
CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BI TUM, BẢ CÁC KẾT CẤU ..
XN.0000
CÔNG TÁC SƠN VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC ...
XO.0000
XP.0000
CHƯƠNG X : CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI

PHẦN II

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN


KẾT CẤU VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
XQ.0000
XR.0000

PHẦN III

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN


KẾT CẤU VỠ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

XS.0000
SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN CỦA DẦM THÉP
XT.0000
GIA CỐ DẦM CẦU
XU.0000

MỤC LỤC


Xem thêm