Hướng dẫn vào phụ lục 03.a cho Khối lượng xây lắp hoàn thành lần 2 theo Thông tư 86/2011/TT-BTC

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/14/2014

11.Trương Đăng Tân hỏi:
Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung PL 03.a - Thông tư 86/2011/TT-BTC Điểm 7 (PL03.a) - Lũy kế giá trị thanh toán được phản ánh số liệu như thế nào? Điểm 1 (PL04.a) được lấy từ cột nào của bảng phụ lục? Công ty chúng tôi có thi công 1 công trình với giá trị hợp đồng là 4.587.030.000đ Được tạm ứng hợp đồng là : 2.293.500.000đ - Khối lượng xây lắp hoàn thành lần 1: 1.849.665.454đ + Chiết khấu tiền tạm ứng: 959.583.454đ + Thanh toán khối lượng hoàn thành: 890.082.000đ Chủ đầu tư đã chuyển thanh toán cho đơn vị chúng tôi số tiền 890.082.000đ - Khối lượng xây lắp hoàn thành lần 2 410.516.000đ + Chiết khấu tiền tạm ứng: 410.516.000đ + Thanh toán khối lượng hoàn thành 0đ Đơn vị chúng tôi đã lập phụ lục 03a và phản ánh số tiền tại điểm Lũy kế giá trị thanh toán: Lần 1: 3.183.582.000đ và Lần 2 là 2.223.998.546đ nhưng vẫn chưa được chấp nhận với lý do không phản ánh đúng số liệu. Đề nghị Bộ tài chính hướng dẫn vào phụ lục 03.a cho lần thanh toán thứ 2 của đơn vị chúng tôi. Xin cám ơn
Trả lời:
1. Về cách ghi phụ lục số 03a (Bảng xác định khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành đề nghị thanh toán) đã được Kho bạc nhà nước hướng dẫn cách ghi các tiêu chí cụ thể tại Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 của Kho bạc nhà nước về việc Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đề nghị độc giả phối hợp với chủ đầu tư liên hệ với cơ quan Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch để được hướng dẫn cụ thể.
2. Về điểm 1 (tổng giá trị khối lượng phát sinh) của phụ lục số 04 (Bảng xác định khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán): được phản ánh tổng giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (so với hợp đồng gốc) thể hiện bằng: cột số 4 (tổng khối lượng phát sinh) nhân với cột số 7(đơn giá thanh toán) trong bảng tại phụ lục số 04.
3. Về ví dụ cụ thể do thông tin độc giả đưa ra không đầy đủ. Đề nghị độc giả căn cứ cách ghi các tiêu chí cụ thể trong Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012) nêu trên để thực hiện.

Xem thêm