Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

NGUYỄN VĂN BÁCH
5/05/2014

Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
12-03-2014 

Ngày 12/3/2014 Sở Xây dựng đã ban hành hướng dẫn số 151/SXD-KTXDTH về việc áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên công trình như sau:
1. Phạm vi áp dụng
Tất cả các công trình xây dựng có sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng hướng dẫn này.
2. Mức lương tối thiểu để áp dụng
Các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ (vùng III) áp dụng mức lương 1.550.000đồng.
Các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã còn lại trong tỉnh (vùng IV) áp dụng mức lương 1.400.000đồng.
3. Thời điểm áp dụng: Tất cả khối lượng công tác xây dựng thực hiện từ ngày 01/01/2013 cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới thay thế. Không áp dụng đối với các dự án, công trình, gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói; hạng mục công trình, gói thầu đã thực hiện quyết toán hợp đồng; dự án, công trình, gói thầu đã phê duyệt quyết toán.
4. Xử lý chuyển tiếp.
a. Xử lý chuyển tiếp về áp dụng mức lương tối thiểu:
- Trường hợp các dự án, công trình, gói thầu điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu này nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt thì Chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm, báo cáo người quyết định đầu tư.
- Trường hợp các dự án, công trình, gói thầu điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu này mà vượt tổng mức đầu tư, chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định mới được thực hiện.
Việc điều chỉnh dự toán đối với các dự án, công trình, gói thầu theo mức lương tối thiểu phải căn cứ thực tế các điều khoản hợp đồng đã được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu và tuân thủ các quy định hiện hành khác.
b.Về hệ thống thang bảng lương:
Trong khi chờ Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành Hệ thống thang bảng lương mới thay thế Hệ thống thang bảng lương ban hành theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP thì vẫn tiếp tục áp dụng Hệ thống thang bảng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP để tính chi phí nhân công trong xây dựng.

Xem thêm