Được tạo bởi Blogger.

Hợp nhất Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có theo quy định mới các vấn đề đặt ra

Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện thực hiện các bước hợp nhất theo quy định, là đơn vị sự nghiệp công được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật; có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Việc hợp nhất Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có là nhằm chấn chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy một cách hợp lý, hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy cần rà soát chức năng, nhiệm vụ; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, bố trí phân công cán bộ, hoàn thiện các quy chế, quy định làm việc của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.
Giao trách nhiệm cho Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và các phòng chuyên môn liên quan trong việc hướng dẫn, đôn đốc Tổ chức phát triển quỹ đất cấp huyện hiện có nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng Đề án hợp nhất, Phương án bố trí cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm, đồng thời chuẩn bị các bước để tiến hành hợp nhất theo kế hoạch. Sau khi có Quyết định về việc hợp nhất, Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện thực hiện các bước hợp nhất theo quy định, là đơn vị sự nghiệp công được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật; có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Tổ chức lấy ý kiến của CB,CC,VC về sắp xếp tổ chức bộ máy, về giải quyết lao động dôi dư v.v.. Làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, viên chức trong quá trình thực hiện việc hợp nhất nhằm ổn định và động viên tinh thần, thái độ, trách nhiệm cho mỗi người trước chủ trương chung. Song song với việc hợp nhất, có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, là cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cả năm. Nội dung trọng tâm của công tác hợp nhất đó là: Để có sự chỉ đạo chặt chẽ và đại diện cho Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có trong việc giao nhận, Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trong vấn đề giao nhận tài chính, tài sản, Hồ sơ cán bộ, viên chức; chốt sổ, quyết toán đến thời điểm hợp nhất. Tất cả việc giao nhận đều được thể hiện thông qua biên bản làm việc giữa các bên liên quan. Lấy ý kiến thống nhất trong việc bố trí nhân sự và tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm, thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm và chi nhánh; Bố trí, sắp xếp các phòng chuyên môn theo Đề án đã được phê duyệt; Hoàn thiện các thủ tục hành chính theo quy định. Cùng với việc ổn định tổ chức bộ máy, các đơn vị bố trí lại nhân sự trong cấp ủy và hợp nhất tổ chức Công đoàn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể duy trì tốt mọi hoạt động. Bên cạnh đó việc xây dựng các quy chế phục vụ cho hoạt động của Đơn vị sau hợp nhẩt cũng đuợc quan tâm và triển khai kịp thời như: Quy chế phối hợp hoạt động giữa Lãnh đạo Trung tâm và các chi nhánh; quy chế Dân chủ cơ sở; Quy chế bổ nhiệm cán bộ; Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế Thi đua - Khen thưởng và các nội quy, quy định trong cơ quan; Phân công, phân nhiệm rõ ràng trong Lãnh đạo Trung tâm và chi nhánh sau hợp nhẩt đến từng viên chức theo chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Đơn vị sau hợp nhẩt. Sau khi ổn định tổ chức bộ máy đi vào hoạt động, rà soát số lao động dôi dư để giải quyết theo chế độ, chính sách, Đơn vị sau hợp nhẩt tiếp tục xây dựng Phương án bố trí nhân sự và cơ cấu cán bộ viên chức theo trình độ chuyên môn được đào tạo tương ứng với vị trí việc làm; hoàn thiện Hồ sơ, quy trình về giải quyết lao động dôi dư theo chế độ, chính sách của tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc giải quyết số lao động dôi dư là một vấn đề khó khăn, nhạy cảm, do vậy trong quá trình thực hiện Lãnh đạo đơn vị cũng đã xác định phải thực hiện một cách nghiêm túc, hợp lý và có lộ trình cụ thể trong từng thời điểm. Đây cũng là một yêu cầu đặt ra, đòi hỏi đối với Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh cũng như cấp huyện cần phải có sự nhìn nhận một cách khách quan trong vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng thời lấy hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị làm nhiệm vụ trọng tâm, là cơ sở, là khâu trọng yếu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Một số nhiệm vụ cụ thể nhằm đạt được kết quả cao trong thời gian đầu của việc hợp nhất: Giải quyết dứt điểm vấn đề hợp đồng lao động. Giảm bớt được đầu mối, giải quyết số lao động không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng hiệu quả. Trọng tâm nhất là sau khi hợp nhất Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và chi nhãnh tại cấp huyện sau hợp nhẩt đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định.


Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo