Tuần Giáo

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/02/2014

Ghi chú tiếp tục cập nhật (dùng tham khảo):
Kinh tế, xã hội qua các năm:
Năm 2012: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn trung bình đạt 11%/ năm, tổng sản lượng lương thực đạt trên 33.500 tấn, bình quân lương thực đầu người 420kg/người/năm. Các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân trong việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 46% năm 2012, bình quân giảm 5%/năm.
Năm 2014 Đài TTTH Tuần Giáo.
Tốc độ tăng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu bình quân 11,2%/năm, trong đó: Nông nghiệp 6,5%/năm; Công nghiệp xây dựng 18,5%/năm; Dịch vụ 12%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông nghiệp đạt 35,2%; Công nghiệp xây dựng 28,5%; Dịch vụ 36,3%. Thu nhập bình quân đầu người 18,5 triệu đồng/năm (vượt so với NQ). Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm bình quân trên 3%, dự ước đến cuối năm 2015 giảm xuống còn 38%, đào tạo nghề nông thôn cho trên 3000 lao động, giải quyết việc làm ở nông thôn đạt 75% lao động được đào tạo,hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại 19/19 xã, thị trấn, tỷ lệ phòng học kiên cố 52,8%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.
Đảng bộ: 
Năm 2012 có 2600 đảng viên.
Năm 2015 có 3000 đảng viên. BCH đảng bộ huyện khóa 22( Nhiệm kỳ 2015-2020) có 42 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất, BCH đã bầu 13 đồng chí vào Ban thường vụ huyện ủy.
Văn hóa:
Các di tích lịch sử hang Thẩm Khương, Thẩm Púa, dựng tượng đài Anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính và duy trì các lễ hội hiện có như: lễ hội Dù xu, Đa khùa, Nhù đa, múa Khèn... (dân tộc Mông); Sên pang ỏ (dân tộc Kháng); múa Hưn mạy, Tăng bu (dân tộc Khơ Mú); lễ Mừng cơm mới (dân tộc Phù Lá); Sên bản, Sên mương, lễ Cầu mưa, Kin lẩu nó, Hạn khuống... (dân tộc Thái).

Xem thêm