Quyết định 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 của Bộ TN&MT Ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1: 2000, 1:5000, 1:10000

NGUYỄN VĂN BÁCH
2/09/2014

Xem thêm