Share wifi mhotspot - chia sẻ wifi từ Laptop

NGUYỄN VĂN BÁCH
1/08/2014

Link tại đây Share wifi mhotspot - chia sẻ wifi từ Laptop.
1. Cài đặt bình thường.


2. Chọn tên wifi tại hotspot name: ptqd,
3. Đặt password: 12345678
4. Share from: Chọn mạng (dcom Viettel thì chọn Viettel),
5. Start Hotspot: Bắt đầu phát wifi.

Thiết bị bắt wifi:
1. Bật, tìm wifi:
2. Thấy xuất hiện wifi "ptqd" có hình khóa,
3. Kết nối bằng password: 12345678 (đặt trên).
Ok

Xem thêm