Kho bạc nhà nước hướng dẫn mở tài khoản quản lý tiền tạm ứng bồi thường giải phóng mặt bằng

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/08/2013

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 1552/UBND-ĐTMT ngày 03/04/2013 về việc “Giải ngân chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho các tổ chức cá nhân qua Kho bạc Nhà nước” và công văn số 2346/KBNN-KTNN ngày 23/08/2012 của Kho bạc Nhà nước về việc mở tài khoản quản lý tiền tạm ứng bồi thường giải phóng mặt bằng, Kho bạc nhà nước thành phố hướng dẫn quy trình thực hiện như sau:

- Trước 03 ngày thực hiện chi trả, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (Ban bồi thường GPMB)  phải gửi đến Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch danh sách đối tượng nhận tiền bồi thường GPMB với đầy đủ chi tiết: họ và tên; chứng minh nhân dân; địa chỉ; số tiền được hưởng; đồng thời gửi đến Kho bạc nhà nước (KBNN) giấy rút tiền mặt để chi cho từng đối tượng trước 01 ngày làm việc. Việc giao nhận hồ sơ, chứng từ giữa Ban Bồi thường và cơ quan KBNN phải lập phiếu giao nhận theo mẫu của KBNN (02 phiếu, mỗi bên giữ 01 phiếu). Ban bồi thường GPMB chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách đối tượng nhận tiền bồi thường, đảm bảo khớp đúng với phương án và dự toán bồi thường GPMB được duyệt).
- Trường hợp người được bồi thường ủy nhiệm cho người khác nhận thay thì các bên phải thực hiện thủ tục hợp đồng ủy nhiệm, công chứng theo đúng pháp luật hiện hành. Ban bồi thường GPMB có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ ủy nhiệm đảm bảo hợp lệ, hợp pháp trước khi gửi hồ sơ thanh toán đến KBNN. Trong danh sách người nhận tiền, Ban bồi thường GPMB ghi rõ họ tên người được bồi thường và họ tên, CMND, địa chỉ của người được ủy nhiệm nhận tiền. KBNN thực hiện chi đúng theo hồ sơ, chứng từ do Ban bồi thường GPMB gửi.
- Ban bồi thường GPMB gửi cho các đối tượng nhận tiền bồi thường các thông tin về thời gian, địa điểm chi trả, hình thức chi trả là tiền mặt hay chuyển khoản. Ngoài ra cần hướng dẫn người nhận tiền phải xuất trình Quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư của cấp có thẩm quyền khi đến KBNN nhận tiền. Việc chi trả tiền bồi thường GPMB bằng tiền mặt chỉ áp dụng cho các đối tượng là cá nhân, đồng thời khuyến khích cá nhân nhận tiền bằng chuyển khoản. Đối với các cơ quan, tổ chức được nhận tiền bồi thường thì áp dụng hình thức chuyển khoản. Chậm nhất sau 30 ngày thực hiện chi trả tiền bồi thường cho các đối tượng, Ban bồi thường GPMB phải làm thủ tục thanh toán với chủ đầu tư (đơn vị đã chuyển kinh phí) để chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán tạm ứng với phòng Kiểm soát chi (hoặc bộ phận Kiểm soát chi) của KBNN.
- Đối với trường hợp chi trả tiền bồi thường GPMB bằng tiền mặt:
+ Ban bồi thường GPMB lập 3 liên “ Giấy rut tiền mặt” cho từng đối tượng được hưởng (Mẫu số C4-09/KB ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính) gửi KBNN để thực hiện chi.
                                + Mỗi Giấy rút tiền mặt chỉ thu thực hiện cho một đối tượng, ghi rõ họ tên, địa chỉ, CMND, số tiền.
                                + Trường hợp người được bồi thường ủy nhiệm cho người khác nhận thay, trong Giấy rút tiền mặt Ban bồi thường ghi như sau: Dòng người lĩnh tiền, ghi họ tên, CMND, ngày cấp, nơi cấp của người được ủy quyền; Phần nôi dung ghi: ông Nguyễn Văn A ủy nhiệm cho bà Trần Thị B nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư…theo Hợp đồng ủy nhiệm ngày…mọi thông tin phải khớp đúng giữa Giấy rút tiền mặt và danh sách đã gửi KBNN.
                                + Khi người nhận xuất trình Quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư kèm theo CMND, kế toán KBNN thực hiện kiểm tra: Mẫu dấu, chữ ký của Kế toán trưởng, Thủ trưởng Ban bồi thường GPMB trên Giấy rút tiền mặt phải khớp đúng với mẫu đã đăng ký tại KBNN; Họ tên, địa chỉ, CMND người nhận, số tiền…trên Giấy rút tiền mặt đảm bảo khớp đúng với Quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư và danh sách đối tượng chi trả do Ban bồi thường GPMB cung cấp.
+  Kế toán thực hiện định khoản, nhận hệ thống, trình Kế toán trưởng và Lãnh đạo KBNN ký duyệt, chuyển thủ quỹ chi.
+ Thủ quỹ bàn chi Kiểm tra các thông tin trên Giấy rút tiền, CMND người nhận, các chữ ký đảm bảo hợp lệ, hợp pháp, lập bảng kê chi tiền theo đúng số tiền trên Giấy rút tiền mặt, đề nghị người nhận tiền ký nhận vào “Giấy rút tiền mặt” và bảng kê chi tiền, đóng dấu “Đã chi tiền” lên Giấy rút tiền mặt, ghi sổ quỹ, trả tiền, CMND và 01 liên Giấy rút tiền mặt cho người nhận.
- Trường hợp chi trả tiền bồi thường bằng chuyển khoản:
                + Ban bồi thường GPMB lập “Ủy nhiệm chi” gửi KBNN để thanh toán cho từng tổ chức, cá nhân được bồi thường theo đúng danh sách đã gửi KBNN.
                + KBNN thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của Ban bồi thường GPMB cho đối tượng thụ hưởng theo đúng thời gian quy định hiện hành.
- Trường hợp tổ chức chi trả bằng tiền mặt ngoài trụ sở KBNN:
                Trường hợp địa bàn dân cư nhận tiền xa trụ sở KBNN, địa phương cần KBNN tổ chức chi trả ngoài trụ sở Kho bạc thì Ban Bồi thường phải trực tiếp liên hệ với UBND xã, phường để được bố trí địa điểm thuận lợp, phối hợp bố trí lực lượng Công an địa phương, bảo vệ Kho bạc đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển trên đường và tại nơi chi trả. Khi các điều kiện đã đảm bảo, Ban Bồi thường GPMB thông báo cho KBNN trước 03 ngày để thực hiện chi trả. 

Xem thêm