Chuyển khoản tiền bồi thường, GPMB hộ dân không nhận vào tài khoản riêng mở tại Ngân hàng

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/29/2013


Chuyển khoản tiền bồi thường, GPMB hộ dân không nhận vào tài khoản riêng mở tại Ngân hàng
Theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ:

Tổ chức được giao thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong trường hợp người bị thu hồi đất không nhận tiền chi trả về bồi thường, hỗ trợ thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển khoản tiền chi trả vào tài khoản riêng mở tại Ngân hàng. Khoản bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đã gửi tại ngân hàng và lãi suất tiền gửi phát sinh được xử lý như sau:

- Trường hợp người bị thu hồi đất không có khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ và có đơn đề nghị được tiếp nhận bồi thường, hỗ trợ thì được nhận khoản bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đã gửi tại ngân hàng và lãi suất tiền gửi phát sinh.

- Trường hợp người bị thu hồi đất có khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy người bị thu hồi đất khiếu nại không đúng thì trong trường hợp này người bị thu hồi đất chỉ được nhận khoản bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt và không được hưởng khoản lãi suất tiền gửi phát sinh. Khoản tiền này thuộc về chủ đầu tư dự án; nếu là nguồn vốn NSNN thì nộp NSNN.

- Trường hợp người bị thu hồi đất có khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy người bị thu hồi đất khiếu nại đúng dẫn đến có thay đổi mức bồi thường, hỗ trợ theo Phương án đã được phê duyệt thì khoản bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đã gửi tại ngân hàng và lại suất tiền gửi phát sinh sẽ được trả cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để trả cho người được bồi thường, hỗ trợ theo quyết định giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền./.Điều 93 Luật đất đai 2013: Người có đất thu hồi không nhận tiền thì được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.

Xem thêm