Thông tư số 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/03/2013


Ngày 16-03-2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
Theo quy định tại Thông tư này, Hội đồng đấu giá QSDĐ được thành lập trong trường hợp QSDĐ có giá trị lớn, cụ thể: Giá khởi điểm cho toàn bộ dự án hoặc khu đất đối với các thành phố trực thuộc Trung ương từ 1.000 tỷ đồng trở lên, từ 300 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao và tối thiểu 500 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại.

Các mức giá trị trên đây là mức tối thiểu, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định mức giá trị cụ thể làm căn cứ thành lập Hội đồng nhưng không được thấp hơn các mức giá trị tương ứng nêu trên.

Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá QSDĐ quyết định thành lập Hội đồng đấu giá để thực hiện đấu giá QSDĐ trong các trường hợp đặc biệt quy định tại Thông tư này.

Thành phần Hội đồng bao gồm: Lãnh đạo UBND cùng cấp (hoặc người được ủy quyền) làm Chủ tịch Hội đồng; các thành viên là đại diện của các cơ quan: Tài nguyên và môi trường, tài chính, tư pháp, thanh tra, xây dựng, cơ quan được giao xử lý việc đấu giá QSDĐ và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2012.
Xem chi tiết...

 Nhấn vào đây để tải về

 Download file nội dung văn bản

Xem thêm