Tham khảo: Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lục Yên

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/01/2013

Xem thêm