QĐ10 - 2008 BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/10/2013

Xem thêm