Cách in 2 mặt không phải lật (xếp lại giấy)

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/20/2013

- Chọn Even pages: Trang chẵn từ cuối về 52-2 (từ trang 52 về trang 2 - chẵn) và in.
- Mặt tiếp ép: Úp ngược chọn Odd pages: in trang lẻ từ đầu tới cuối 1-51 (từ trang 1 đến trang 51 - lẻ) và in tiếp.

Xem thêm