Tham khảo: Thủ tục đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/03/2013

1. Thủ tục đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức phát triển quỹ đất đề nghị ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá (Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bán đấu giá).
Bước 2: Thực hiện ký kết Hợp đồng uỷ quyền (ký kết giữa đơn vị bán đấu giá và tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật, có kèm kế hoạch thực hiện Hợp đồng uỷ quyền).
Bước 3: Triển khai thực hiện kế hoạch theo Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá đã ký kết (thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tài sản, cho khách hàng xem tài sản).
Bước 4: Cho khách hàng đăng ký đấu giá.
Bước 5: Tổ chức cuộc bán đấu giá, lập Biên bản trúng đấu giá (nếu có khách hàng đăng ký), lập Biên bản không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá (nếu không có khách hàng đăng ký).
Bước 6: Gửi kết quả trúng đấu giá và hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất trúng đấu giá cho tổ chức phát triển quỹ đất (trường hợp đấu giá thành);
Bước 7: Tổ chức phát triển quỹ đất tiến hành thu tiền trúng đấu giá của khách hàng trúng đấu giá, trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng trúng đấu giá (nếu là tổ chức trúng đấu giá trình UBND tỉnh, nếu là cá nhân trúng đấu giá trình UBND cấp huyện).
Bước 8: Thanh lý Hợp đồng uỷ quyền (được ký kết giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật).
Bước 9: Quyết toán và lưu hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh hoặc trụ sở của bên có tài sản bán đấu giá.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đối với bên uỷ quyền bán đấu giá tài sản (bản chính):
Trường hợp QSDĐ do Trung tâm Quản lý Khai thác và Phát triển Quỹ đất tỉnh ủy quyền bán:
+ Công văn đề nghị bán đấu giá tài sản;
+ Chủ trương đưa ra đấu giá của ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Phương án bán đấu giá đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
+ Văn bản xác định giá khởi điểm;
+ Các loại giấy tờ chứng minh về tài sản đưa ra đấu giá (nếu có).
Trường hợp QSDĐ do Trung tâm Phát triển Quỹ đất cấp huyện ủy quyền bán:
+ Công văn đề nghị bán đấu giá tài sản;
+ Chủ trương đưa ra đấu giá của ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cấp huyện;
+ Phương án bán đấu giá đã được ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
+ Văn bản xác định giá khởi điểm;
+ Các loại giấy tờ chứng minh về tài sản đưa ra đấu giá (nếu có).
- Đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản:
+ Đối với cá nhân:
. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang quy định);
. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (nếu đại diện theo uỷ quyền thì   phải có Giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú theo quy định);
+ Đối với tổ chức:
. Người đại diện tổ chức, đơn vị đến đăng ký tham gia đấu giá phải có
  giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị (bản chính);
. Quyết định thành lập tổ chức, đơn vị (bản sao);
. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang quy định);
Lưu ý: Đối với những tài sản mang tính đặc thù thì phải có Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với tài sản đăng ký tham gia đấu giá (bản sao) và cam kết thực hiện theo Thể lệ đấu giá tài sản do Trung tâm quy định.
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản bán đấu giá tài sản.
h) Lệ phí (phí tham gia đấu giá):
- Đối với trường hợp bán đấu giá QSDĐ để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:
+ Giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống thì mức thu là 100.000 đồng/hồ sơ;
+ Giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng thì mức thu là 200.000 đồng/hồ sơ;
+ Giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng thì mức thu là 500.000 đồng/hồ sơ.
- Đối với trường hợp bán đấu giá QSDĐ khác QSDĐ nói trên:
+ Diện tích đất từ 0,5 ha  trở xuống thì mức thu là 1.000.000 đồng/hồ sơ;
+ Diện tích đất từ trên 0,5 ha đến 2 ha thì mức thu là 3.000.000 đồng/hồ sơ;
+ Diện tích đất từ trên 2 ha đến 5 ha thì mức thu là 4.000.000 đồng/hồ sơ;
+ Diện tích đất từ trên 5 ha thì mức thu là 5.000.000 đồng/hồ sơ.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đối với bên uỷ quyền bán đấu giá:
+ Công văn đề nghị bán đấu giá tài sản (Mẫu 1);
- Đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá:
          + Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Mẫu 2);
          + Giấy uỷ quyền (Mẫu 3).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Đối với bên uỷ quyền bán đấu giá:
+ Có quyền đối với tài sản bán đấu giá;
+ Nói rõ tình trạng pháp lý của tài sản.
- Đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá:
          + Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự (đối với tổ chức: có tư cách pháp nhân);
+ Đủ năng lực về tài chính;
          + Nộp phí tham gia đấu giá;
          + Nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước) theo quy định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Dân sự ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực ngày 01/01//2006;
- Luật Đất đai của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sô 13/2003/QH11, ban hành ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
- Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005;
- Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;
- Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

- Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Xem thêm