Ghost win không cần đĩa; Ghost bằng hiển 's Boot CD, cứu máy tính lỗi Windows

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/02/2012

1. Ghost win không cần đĩa

Dùng công cụ: LK1Click.exe. Download về click vào biểu tượng phần mềm.


Phần mềm sẽ yêu cầu các ấn 1 để cài vào USB, hay 2 để cài đặt vào hệ điều hành. Tiếp theo phần mềm sẽ yêu cầu xác nhận Yes/No. Chọn Y là được.

Để vào menu boot, restart lại máy tính


Đến màn hình menu boot,chọn>> Start norton ghost iso .Ghost như bình thường.

2. Ghost bằng hiển 's Boot CD, cứu máy tính lỗi Windows 

Bước 1: Chọn Backup Tools...
Chọn Backup Tools...

Bước 2: Chọn Norton Ghost
Chọn Norton Ghost
Bước 3: Chọn Yes nhấn Enter
Chọn Yes nhấn Enter

Bước 4:  Hộp thoại Symatec Ghost, nhấn OK
Bước 4:  Hộp thoại Symatec Ghost, nhấn OK
Bước 5: Vào Local -> Dick -> From Image (nếu tạo bản ghost để lưu thì chọn To Imgae)
Vào Local -> Dick -> From Image (nếu tạo bản ghost để lưu thì chọn To Imgae)
Bước 6: Chọn Ổ cài win để Ghost (thông thường là ổ C nhưng ở đây không hiện tên ổ, nên để biết có thể nhìn dung lượng, tất nhiên trước khi tiến hành Ghost kiểm tra và nắm dung ổ C; nếu ghost nhầm ổ, nhất là ổ lưu dữ liệu (ổ D, ổ E) là mất hết. Lưu ý: mặc định ổ C không cần chọn ổ, tuyệt đối không chọn Delede để ghost, vì như vậy sẽ xóa toàn bộ dữ liệu ổ).
Chọn Ổ cài win để Ghost (thông thường là ổ C nhưng ở đây không hiện tên ổ

Bước 7: Chọn File Ghost tại ổ đã lưu (trường hợp tạo file ghost để lưu phục vụ cứu máy lỗi win chọn ổ để lưu file ghost, điền tên file ghost vào dòng File Name, nhấn Save).
Bước 7: Chọn ổ để lưu file ghost, điền tên file ghost vào dòng File Name, nhấn Save.

Bước 8: Chọn fast, nhấn OK để thực hiện Ghost (hoặc tạo file ghost)
Xem thêm