Tạo dòng dấu chấm (…) nhanh - Tabs

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/31/2012


1. Vào Format\Tabs…
Format\Tabs…
2. Xuất hiện hộp thoại Tabs
Tabs
 • Tab stop position: Độ dài tính từ đầu dòng của tab đến vị trí điểm cuối dòng.
 • Default tab stops: Chế độ mặc định của tab (thường là 1,27cm)
 • Alignment: Căn lề dòng tab.
  • Left: Lề trái
  • Center: Giữa dòng
  • Right: Lề phải.
 • Leader: Lựa chọn kiểu đường tab (………, ____, ---)
 • Nút Set: Thiết lập
3. Kích vào nút OK để hoàn thành việc tạo tabs.
Trong cùng 1 dòng có thể tạo được nhiều tab khác nhau.
* Nếu muốn bỏ đường Tab:
1. Tại hộp thoại Tabs, chọn loại đường tab ở Tab stop position
2. Chọn nút Clear: Xóa 1 tab đã chọn
3. Chọn nút Clear All: Xóa toàn bộ các đường tab.
4. Chọn nút OK để hoàn thành.

Xem thêm