Trình tự, thủ tục đầu tư

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/17/2012
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 209/2005/QĐ-UBND ngày 11/11/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các văn bản có liên quan quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.


Dưới đây là các chương và nội dung chi tiết của Quyết định.

Xem thêm