Những phím tắt Excel

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/29/2009

Những phím tắt  trong Excel giúp cho công việc văn phòng được nhanh hơn, chuẩn xác hơn khi thực hiện trên bảng tính đặc biệt đối với những bảng tính dữ liệu lớn liên quan đến tài chính, xây dựng...
Phím tắtÝ nghĩa
ESCBỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+YLặp lại thao tác vừa làm
Alt + EnterBắt đầu dòng mới trong ô
Ctrl + DeleteXoá tất cả chữ trong một dòng
Ctrl + DChép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl + RChép dữ liệu từ bên trái qua phải
Shift + EnterGhi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
TabGhi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn
Shift + TabGhi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
=Bắt đầu một công thức
F2Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
Ctrl + F3Đặt tên cho vùng chọn
F3Dán một tên đã đặt trong công thức
F9Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
Shift + F9Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt + =Chèn công thức AutoSum
Ctrl + ;Cập nhật ngày tháng
Ctrl + Shift + :Nhập thời gian
Ctrl+KChèn một Hyperlink
Ctrl + Shift + ”Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl  + ’Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl + AHiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
Ctrl + Shift + AChèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức
Ctrl+1Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
Ctrl + Shift + ~Định dạng số kiểu General
Ctrl + Shift + $Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + %Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
Ctrl + Shift + ^Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + #Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
Ctrl + Shift + ?Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + &Thêm đường viền ngoài
Ctrl + Shift +  -Bỏ đường viền
Ctrl + BBật tắt chế độ đậm, không đậm
Ctrl + IBật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
Ctrl + UBật tắt chế độ gạch dưới
Ctrl + 5Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
Ctrl + 9Ẩn dòng
Ctrl + Shift + (Hiển thị dòng ẩn

Xem thêm