Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

  1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do...

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất . 2. ...