Kinh tế

Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ theo hợp đồng

Hiện nay  các hình thức liên kết chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp , có ba hình thức liên kết chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp là liên kế...

Quy định về hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Ảnh minh họa - NVB Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP sửa đổi...

Chủ chuỗi liên kết trong chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ chuỗi liên kết trong chương trình mục tiêu quốc gia là một hình thức phối hợp hoạt động giữa các đối tượng kinh tế trong chuỗi giá trị s...

Nghị định 38/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

  CHÍNH PHỦ _ _ _ _ _ _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Số: 38/2023/NĐ-CP Hà Nội, ng...