Phân loại, cấp các loại công trình xây dựng

NGUYỄN VĂN BÁCH
7/17/2016

Phân loại công trình:
I. CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1. Nhà ở: Nhà chung cư và các loại nhà ở tập thể khác; nhà ở riêng lẻ.
2. Công trình công cộng.
II. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1. Công trình sản xuất vật liệu xây dựng.
2. Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo.
3. Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản.
4. Công trình dầu khí.
5. Công trình năng lượng.
6. Công trình hoá chất.
7. Công trình công nghiệp nhẹ. 
III. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Cấp nước.
2. Thoát nước.
3. Xử lý chất thải rắn.
4. Chiếu sáng công cộng: mạng lưới điện chiếu sáng, cột đèn.
5. Công trình khác.
IV. CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1. Đường bộ.
2. Đường sắt.
3. Cầu.
4. Hầm.
5. Công trình đường thủy nội địa.
6. Công trình hàng hải.
7. Các công trình hàng hải khác.
8. Công trình hàng không.
V. CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Công trình thủy lợi.
2. Công trình đê điều.
3. Công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khác.
VI. CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, AN NINH
- Phụ lục I: PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ).
Phân cấp công trình xây dựng:
- Phu lục phân cấp công trình xây dựng kèo theo Thông tư s 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016;

Nhà ở riêng lẻ; nhà dân: không có tên trong Bảng 1.1 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư s 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục 2, công trình này tương ứng với Mục 2.1.1; xác định cấp theo diện tích: cấp IV, theo số tầng: cấp III; cấp công trình Nhà có quy mô như vậy: cấp III (cấp lớn nhất xác định được).

Văn bản pháp luật liên quan:

- Thông tư số: 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Thông tư 09/2014/TT-BXD ngày 10/07/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Thông tư 03/2016/TT-BXD phân cấp công trình xây dựng hướng dẫn áp dụng quản lý đầu tư xây;

Xem thêm