Được tạo bởi Blogger.

512 xã đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (Ngày 14/10/2014, tại Hà Nội)

Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân cả nước tăng 8,47 tiêu chí/xã năm 2013 lên 9,64 tiêu chí/xã trong 9 tháng năm 2014.
Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn văn nội dung như sau:
Ngày 14/10/2014, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ và đồng chí cố vấn của Ban Chỉ đạo.  
Tuổi trẻ Bắc Ninh giúp dân làm thủy lợi, xây dựng nông thôn mới (Ảnh: Tiến Dũng)
Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ còn lại năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn kết luận:
I. Đánh giá chung
Trong 9 tháng đầu năm với sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành và của các địa phương. Chương trình đã đạt được kết quả đáng khích lệ: Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân cả nước tăng 8,47 tiêu chí/xã năm 2013 lên 9,64 tiêu chí/xã trong 9 tháng năm 2014 và dự kiến cuối năm 2014 đạt 10 tiêu chí/xã (tăng 5,3 tiêu chí/xã so với năm 2011); đến nay có 512 xã đạt 19 tiêu chí; có 96,4% số xã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 9 tháng đạt 40% (dự kiến năm 2014 đạt 100%); các công trình kết cấu hạ tầng được các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; thu nhập của dân cư nông thôn năm 2014 tăng (có 34% số xã đạt tiêu chí về hộ nghèo), nhân dân phấn khởi, tin tưởng tham gia vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình vẫn còn một số hạn chế: Tiến độ triển khai Chương trình còn chậm so với mục tiêu; việc triển khai vốn trái phiếu Chính phủ còn chậm, việc giám sát, đánh giá kết quả sử dụng vốn còn hạn chế; nhận thức của một bộ phận cán bộ các cấp về những nội dung thiết yếu của Chương trình chưa đầy đủ, việc quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa sát thực tế, dẫn đến một số nơi còn huy động vốn đóng góp của dân quá mức; một số tiêu chí quốc gia chưa phù hợp thực tiễn, việc sửa đổi, bổ sung còn chậm (cơ sở vật chất văn hóa, y tế, chợ nông thôn, nghĩa trang, nhà ở, giao thông...); môi trường nông thôn có xu hướng ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, năng lực ứng phó với thiên tai còn nhiều hạn chế.
II. Về một số kiến nghị và nhiệm vụ
Về cơ bản, nhất trí với nhiệm vụ đã đề ra của Thường trực Ban Chỉ đạo, lưu ý các Bộ, ngành Trung ương tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện một số công việc trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014 và chuẩn bị cho năm 2015 như sau:
1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2014, trong đó nêu rõ kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; chuẩn bị nội dung để chuẩn bị họp Ban Chỉ đạo.
2. Về xây dựng kế hoạch 2015, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 6920 VPCP-KTN ngày 08/9/2014 của Văn phòng Chính phủ). 

3. Về xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đánh giá tổng quát kết quả các chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ, ngành chủ trì giai đoạn 2010-2015; dự kiến kế hoạch của Bộ, ngành để tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; dự kiến tổng nguồn lực cần huy động, trong đó nguồn lực từ ngân sách Trung ương để thực hiện các vấn đề của Bộ, ngành trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm tiếp theo.
4. Về sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, giao các Bộ, ngành (chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với từng tiêu chí) chủ động nghiên cứu, rà soát, khẩn trương có văn bản hướng dẫn, đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu, tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tế tại các vùng, địa phương và các đề xuất kiến nghị thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian tới; có báo cáo cụ thể về Thường trực Ban Chỉ đạo để thực hiện thống nhất trên cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6355 VPCP-KTN ngày 19/8/2014; giao Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương đôn đốc các Bộ, ngành tập trung hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn các địa phương, nhất là vùng khó khăn, vùng đặc thù.
5. Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo hướng có Văn phòng điều phối cấp Trung ương, cấp Tỉnh và cấp huyện; có cán bộ chuyên trách trên cơ sở tổng biên chế được giao.
6. Về tổ chức Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể và hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ động viên kịp thời sự đóng góp của các doanh nghiệp trong cả nước.
7. Về việc nghiên cứu đề xuất một số chính sách, cơ chế cách làm đối với các vùng đặc thù (Tây Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Nam Trung bộ, vùng bãi ngang) để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới, đồng ý giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban Dân tộc khẩn trương thực hiện.
8. Về đề nghị Chính phủ cho mở rộng thực hiện Bảo hiểm nông nghiệp đối với lúa và một số cây trồng chủ lực khác; chăn nuôi trâu bò, lợn, gia cầm; đồng thời có chính sách khuyến khích các hộ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp tham gia Bảo hiểm nông nghiệp, đồng ý giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan cáo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
9. Về thực hiện phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ ở các địa phương, yêu cầu các địa phương báo cáo việc phân bổ vốn năm 2014... Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thành lập đoàn công tác với sự tham gia của các Bộ, cơ quan liên quan đi một số địa phương kiểm tra tình hình phân bổ vốn năm 2014 (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
10. Về tham quan xây dựng mô hình nông thôn mới, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của một số nước làm tốt có nhiều khả năng áp dụng được ở Việt Nam. 

11. Về nhiệm vụ khác, giao Thường trực Ban Chỉ đạo căn cứ Quyết định 639/QĐ-TTg ngày 05/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ phát sinh mới, tổng hợp, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan khẩn trương ban hành theo thẩm quyền để bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách nêu trên, hướng dẫn địa phương thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo