Được tạo bởi Blogger.

Đề án thành lập ban bồi thường, hộ trợ, tái định cư và giải phòng mặt bằng - Tham khảo

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGÔ QUYỀN
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:        /ĐA-UBND
        
            Quận Ngô Quyền, ngày      tháng     năm 2008ĐỀ ÁN
Thành lập Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
và giải phóng mặt bằng Quận Ngô Quyền
( Kèm theo Tờ trình số :     /TTr-UBND  ngày      tháng 5 năm 2008)
                                                                                                    
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:         
                1. Sự cần thiết:
                Trong những năm qua, trên địa bàn quận Ngô Quyền đã có rất nhiều dự án được triển khai và nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng góp phân cơ bản cải thiện bộ mặt đô thị của quận và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân. Đó là những dự án Cấp nước 1A, thoát nước 1B, dự án đường Lê Hồng Phong thuộc dự án khu đô thị mới ngã 5-sân bay Cát Bi; dự án Đường Đông Khê, đường Ngô Quyền, các dự án xây dựng nhà ở… Tuy nhiên tới thời điểm hiện nay còn khá nhiều dự án dở dang, không có mặt bằng thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đang gặp những vường mắc khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời cũng do tiến độ chậm đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống ăn ở, sinh hoạt cho các hộ dân nằm trong vùng qui hoạch thực hiện dự án. Những nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác giải phóng mặt bằng có nhiều song một trong những nguyên nhân căn bản là do bộ máy làm công tác này còn thiếu và yếu, thiếu tính chuyên nghiệp dẫn tới quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều vướng mắc khó khăn như: quá trình kiểm kê thiếu bàn bản, chưa có một qui trình cụ thể, rõ ràng, việc áp giá tính toán bồi thường còn để phát sinh sai sót dẫn đến những khiếu kiện của nhân dân sau khi phương án bồi thường đã được phê duyệt; hầu hết thành viên hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm lên cũng khó khăn trong việc qui trách nhiệm cá nhân và thời gian đầu tư cho nhiệm vụ này còn hạn chế. Bên cạnh những nguyên nhân trên các chế độ chính sách về lĩnh vực này còn nhiều bất cập, được thay đổi thường xuyên nhưng chưa có sự tổng hợp thống kê để thực hiện cũng như chỉnh sửa cho phù hợp. Từ những thực tế khách quan đòi hỏi phải có những chuyển biến căn bản trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. thực hiện  Nghị quyết của Thành ủy, chủ đề của thành phố Hải Phòng trong năm 2008 là “Cải cách hành chính và giải phóng mặt bằng”, UBND quận Ngô Quyền xây dựng đề án “Thành lập Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng” nhằm kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; có tính chuyên nghiệp giúp UBND quận, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư triển khai thực hiện các dự án một cách bài bản, đảm bảo  đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hạn chế thấp nhất những khiếu kiện của nhân dân và những lãng phí, thất thoát do dự án chậm triển khai thực hiện.
                Từ thực tế và yêu cầu đó, việc thành lập Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng là yêu cầu cần thiết:
                2. Những căn cứ pháp lý để xây dựng Đề án:
- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
- Quyết định số 1750/2006/QĐ-UB ngày 08/08/2006 của UBND Thành phố  Hải Phòng v/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Quyết định số 1761/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Nghị Quyết của Ban thường vụ Thành uỷ Hải Phòng về những Giải pháp đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư xây dựng và phát triển thành phố.
- Nghị Quyết của Ban thường vụ Quận uỷ Ngô Quyền về một số Giải pháp nhằm tạo chuyển biến căn bản trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN:
1. Tên Đề án: “Thành lập Ban bồi thường, hỗ trơ, tái định cư và giải phóng mặt bằng quận Ngô Quyền”
2. Mục tiêu, yêu cầu của việc thành lập Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng:
2.1. Mục tiêu:
Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc kiểm kê, lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.  
- Đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho các chủ đầu tư theo quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Quá trình giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng trình tự qui định.
- Thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, đúng pháp luật trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
2.2. Yêu cầu:
- Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm tham mưu, triển khai thực hiện công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đồng thời tham mưu chính trong công tác tuyên truyền vận động. Tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức làm công tác bồi thường với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án, để công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng không chỉ là nhiệm vụ của cấp chính quyền mà còn là nhiệm vụ chung của cấp uỷ Đảng, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong khu vực quy hoạch thực hiện dự án.
- Cán bộ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải là người có trình độ chuyên môn cao, phải nắm vững các kiến thức về kinh tế, kỹ thuật, tâm lý, tập quán cũng như mục tiêu của các dự án. Đồng thời cán bộ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải là người có phẩm chất chính trị tốt, vững vàng, công tâm, thạo việc. Trong quá trình thực hiện công việc nếu làm sai sẽ bị xử lý theo quy định.
3. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nguồn kinh phí hoạt động của Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng:
3.1. Chức năng: Tham mưu trực tiếp cho UBND quận, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư triển khai các dự án trên địa bàn quận theo trình tự qui định, tổ chức thực hiện quá trình kiểm kê, lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
3.2. Nhiệm vụ:
- Xây dựng, triển khai Qui trình thực hiện công tác kiểm kê, lập phương án, trình duyệt các phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Tuyên truyền, vận động, giải thích về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các tổ chức và cá nhân có đất bị thu hồi.
- Phối hợp với chủ đầu tư thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Phối hợp với UBND các phường tiếp nhận mặt bằng do các tổ chức, hộ gia đình có đất bị thu hồi bàn giao và tổ chức giao đất tái định cư cho các hộ theo phương án được duyệt.
- Xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi mặt bằng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng đã được duyệt đối với những trường hợp không tự giác bàn giao mặt bằng theo đúng qui định của pháp luật.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan đến Bồi thường, giải phóng mặt bằng do UBND quận, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giao.
3.3. Tổ chức, bộ máy:
- Bộ máy của Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng quận được hình thành trên cơ sở điều chỉnh biên chế hiện có của quận và tuyển mới hợp đồng thời vụ theo yêu cầu công việc, tổ chức gồm có Trưởng ban, 01 hoặc 02 phó trưởng ban và có từ 5-7 cán bộ hiện là cán bộ tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước đây. Ngoài ra khi cần thiết có thể bổ sung lao động thông qua hình thức hợp đồng lao động tiếp.
- Trưởng ban, phó ban là cán bộ công chức Nhà nước, cán bộ Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định của Luật lao động và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ng ày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
- Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng quận hoạt động tương tự như  một đơn vị sự nghiệp, được tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật (Nghị định 43/2006/NĐ-CP); có con dấu và tài khoản riêng.
3.4. Nguồn kinh phí hoạt động:
Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu từ nguồn chi phí quản lý hành chính 2% của các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt theo quy định của Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 19/09/2007 của UBND thành phố Hải  Phòng  về việc ban hành  quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng (80% của không quá 2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ). Tuy nhiên trong mỗi dự án phần kinh phí 2% có thể không đủ chi trả hoạt động, có thể sử dụng trong tổng nguồn kinh phí được trích theo qui định hoăc có thể được hỗ trợ từ nguồn ngân sách.
4. Mối quan hệ hoạt động giữa Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng với Quận Uỷ, HĐND, UBND quận và các phòng, ban chức năng của UBND quận:
- Là đơn vị sự nghiệp Nhà nước, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ- HĐND- UBND quận và là cơ quan giúp việc của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.  
- Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng có quan hệ phối hợp chặt chẽ, bình đẳng với các phòng, ban, đơn vị khác thuộc quận đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các phòng, ban trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

5. Tổ chức thực hiện:
5.1. Trong tháng 4 năm 2008: Thông qua nội dung Đề án với Ban thường vụ Quận uỷ, UBND quận sau đó trình UBND thành phố phê duyệt.
5.2. Sau khi được UBND thành phố phê duyệt đề án này, UBND quận sẽ triển khai ngay các công việc sau:
+ Quyết định thành lập, Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng quận.
+ Lựa chọn và bổ nhiệm Trưởng ban, Phó trưởng ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
+ Tuyển dụng lao động hợp đồng phù hợp với nội dung đề án và khối lượng công việc Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
+ Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết cho Ban, chỉ đạo tiếp nhận và triển khai ngay các công việc theo chức năng nhiệm vụ đã được xác định.
5.3. Phân công:
- Phòng Tài nguyên - Môi trường: Tham mưu, hướng dẫn triển khai các dự án giải phóng mặt bằng đã được duyệt.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hướng dẫn Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng quận thực hiện nội dung tự chủ tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP
- Phòng Nội vụ: Tham mưu ban hành quyết định thành lập, ban hành quy chế, tuyển chọn cán bộ, ký hợp đồng lao động.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, UBND quận Ngô Quyền sẽ kịp thời chấn chỉnh và báo cáo UBND thành phố giải quyết./.
Nơi nhận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN
- UBND thành phố;
KT. CHỦ TỊCH
- TTQU- TT HĐND;
PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, các  PCT UBND quận;

- Các Sở: NV, TC, TNMT, XD;

- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT.
      Trần Hữu Xuân


  
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo